Med Ulotka Otwórz menu główne

Zuritol 50 mg/ml

Siła leku
50 mg/ml

Zawiera substancję czynną:

Dostupné balení:

Ulotka dla pacjenta - Zuritol 50 mg/ml

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii :

LABORATORIOS CALIER, S.A.

C/ Barcelones, 26 (Pla del Ramassar)

LES FRANQUESES DEL VALLES, (Barcelona)

HISZPANIA

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Zuritol 50 mg/ml zawiesina doustna dla świń

Toltrazuryl

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Każdy ml zawiera:

Substancja czynna:

Substancje pomocnicze:

4. WSKAZANIA LECZNICZE

Zapobieganie objawom klinicznym kokcydiozy u nowonarodzonych prosiąt (3–5 dniowych) na fermach, na których występowały potwierdzone przypadki kokcydiozy powodowanej przez Isospora suis.

5.


PRZECIWWSKAZANIA


Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nieznane

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Można również zgłosić działania niepożądane poprzez krajowy system raportowania

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnie (3–5 dniowe prosięta).

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Podanie doustne.

Indywidualne leczenie zwierząt.

Leczyć każde prosię, w 3 –5 dniu życia, pojedynczą dawką doustną wielkości 20 mg toltrazurylu/kg m.c. co odpowiada 0,4 ml zawiesiny/kg m.c.

Ze względu na małe objętości leku potrzebne do leczenia pojedynczego zwierzęcia zalecane jest użycie sprzętu dozującego dawki z dokładnością do 0,1 ml Zawiesinę należy wstrząsnąć przed podaniem.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Leczenie w czasie wybuchu choroby może mieć ograniczoną wartość dla pojedynczych prosiąt z powodu powstałych już uszkodzeń w obrębie jelit cienkich.

Przed podaniem należy dokładnie określić masę ciała zwierząt.

10. OKRES(-Y) KARENCJI

Tkanki jadalne: 77 dni.

11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 6 miesięcy.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

Podobnie jak w przypadku innych przeciwpasożyt­niczych leków, częste i wielokrotne stosowanie środków przeciwpierwot­niaczych z tej samej grupy może prowadzić do rozwoju oporności.

Leczeniu powinny być poddane wszystkie zwierzęta w zagrodzie. Utrzymanie właściwej higieny może zmniejszać ryzyko wystąpienia kokcydiozy. Dlatego zaleca się by, w danym obiekcie, jednocześnie poprawić warunki higieniczne, w szczególności należy zadbać o suchość i czystość. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, leczenie należy rozpocząć, gdy objawy kliniczne nie rozprzestrzeniły się jeszcze na całe stado tj. w okresie prepatentnym.

Aby zmienić przebieg ustalonej klinicznej postaci kokcydiozy, u pojedynczych zwierząt wykazujących już oznaki biegunki konieczne może być zastosowanie dodatkowego leczenia wspomagającego.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom :

Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Osoby o znanej nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Ten produkt, po kontakcie ze skórą lub oczami może powodować podrażnienia. Powinno się unikać kontaktu ze skórą i oczami. Po użyciu należy umyć ręce i odsłoniętą skórę. W razie rozlania się produktu na skórę lub do oczu, miejsca te należy natychmiast przemyć wodą. Nie palić, nie jeść i nie pić w trakcie pracy z produktem

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji :

Nieznane, tj. brak interakcji w kombinacji z preparatami uzupełniającymi żelazo.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki) : Nie obserwowano objawów nietolerancji po trzykrotnym przedawkowaniu.

Główne niezgodności farmaceutyczne :

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

13. specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów, jeśli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

15. INNE INFORMACJE

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2439/15

Nr serii (Lot):

Termin ważności (EXP):

Butelki o zawartości 250 ml

Butelki o zawartości 1000 ml

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:

Calier Polska Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5

66–446 Deszczno

tel. 095 7214521, fax. 095 7214532

4

Więcej informacji o leku Zuritol 50 mg/ml

Sposób podawania Zuritol 50 mg/ml: zawiesina doustna
Opakowanie: 1 butelka 1000 ml\n1 butelka 250 ml
Numer GTIN: 5909991227234\n5909991227227
Numer pozwolenia: 2439
Data ważności pozwolenia: Bezterminowe
Wytwórca:
Laboratorios Calier, S.A.