Med Ulotka Otwórz menu główne

Orofar Junior 1 mg + 1 mg - charakterystyka produktu leczniczego

Siła leku
1 mg + 1 mg

Zawiera substancje czynne:

Dostupné balení:

Charakterystyka produktu leczniczego - Orofar Junior 1 mg + 1 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1 nazwa produktu leczniczego

Orofar Junior, 1 mg + 1 mg, tabletki do ssania

2 skład jakościowy i ilościowy

Jedna tabletka zawiera 1 mg benzoksoniowego chlorku (Benzoxonii chloridum) i 1 mg lidokainy chlorowodorku (Lidocaini hydrochloridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Sorbitol (E420). Jedna tabletka zawiera 1000 mg sorbitolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3 postać farmaceutyczna

Tabletki do ssania.

Białe do lekko żółtych, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z wytłoczeniem „Zyma” po jednej stronie i oznaczeniem OR po drugiej.

4 szczegółowe dane kliniczne

4.1 wskazania do stosowania

– infekcje gardła;

– infekcje jamy ustnej (stany zapalne dziąseł, zakażenia i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej – afty);

– ból gardła towarzyszący przeziębieniom, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani;

– pomocniczo może być stosowany w leczeniu zapalenia migdałków (angina).

Orofar Junior jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.

4.2 dawkowanie i sposób podawania

Dorośli

Ssać powoli jedną tabletkę co dwie – trzy godziny. W przypadku nasilonej infekcji dawkę można zwiększyć do jednej tabletki, co jedną lub dwie godziny.

Nie należy przyjmować więcej niż dziesięć tabletek na dobę.

W przypadku leczenia aft należy pozwolić tabletce rozpuszczać się powoli, w pobliżu miejsca zmienionego chorobowo.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat

Dzieci w wieku powyżej 6 lat nie powinny przyjmować więcej niż sześć tabletek na dobę.

Nie należy stosować produktu leczniczego Orofar Junior u dzieci w wieku poniżej 6 lat, gdyż leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia.

Tabletek nie należy żuć ani połykać.

Dzieci i młodzież

Produktu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Osoby starsze

Brak danych dotyczących stosowania produktu u osób starszych.

4.3 przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorek benzoksoniowy i inne czwartorzędowe sole amoniowe. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Nadwrażliwość na lidokainy chlorowodorek lub inne substancje miejscowo znieczulające z grupy amidów.

4.4 specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku gdy bólowi gardła towarzyszy wysoka gorączka, poważne trudności w przełykaniu lub objawy nie ulegają poprawie lub utrzymują się przez dłużej niż 3 dni należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie u pacjentów w wieku powyżej 60 lat :

Nie stosować u osób z tendencją do zachłystywania, zwłaszcza u osób w wieku powyżej 60 lat.

Produktu leczniczego Orofar Junior nie należy stosować bezpośrednio przed ani w trakcie jedzenia lub picia. Zawarta w produkcie lidokaina może powodować przemijające zdrętwienie w jamie ustnej i gardle

i utrudniać przełykanie.

Produkt leczniczy Orofar Junior należy stosować ostrożnie u pacjentów z ranami i uszkodzeniami błony śluzowej.

Dzieci i młodzież

Produktu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Informacje dotyczące substancji pomocniczych:

Ze względu na zawartość sorbitolu (E420), produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Produktu Orofar Junior nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

4.5 interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Benzoksoniowy chlorek :

Ze względu na bardzo małe wchłanianie ogólnoustrojowe nie należy spodziewać się wystąpienia interacji.

Lidokainy chlorowodorek:

Lidokaina teoretycznie może wchodzić w interakcje z innymi jednocześnie stosowanymi lekami, np. z innymi lekami przeciwarytmic­znymi. Ze względu na małe dawki zawarte w produkcie, nie należy spodziewać się wystąpienia interakcji.

4.6 wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania produktu w czasie ciąży nie zostało ustalone.

Badania przeprowadzone na zwierzętach z zastosowaniem benzoksoniowego chlorku i lidokainy chlorowodorku osobno i (lub) w połączeniu nie wykazały działania teratogennego, feto-i embriotoksyc­znego.

Ze względu na brak danych z badań klinicznych dotyczących wpływu substancji czynnych na płód, nie należy stosować produktu w okresie ciąży, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Benzoksoniowy chlorek:

Nie wiadomo czy benzoksoniowy chlorek przenika do mleka kobiecego, jednak za względu na małą absorbcję i bardzo małą biodostępność substancji, ilość dostępna dla dziecka byłaby nie istotna.

Lidokainy chlorowodorek:

Niewielkie ilości lidokainy przenikają do mleka kobiecego, jednak po zastosowaniu dawek terapeutycznych potencjalne zagrożenie dla dziecka jest mało prawdopodobne.

W czasie karmienia piersią Orofar Junior należy stosować ostrożnie i wówczas gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Płodność

Nie ma dostępnych danych dotyczących wpływu produktu na płodność. Badania toksycznego wpływu na reprodukcję przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały wpływu benzoksoniowego chlorku i lidokainy chlorowodorku stosowanych osobno lub w połączeniu na płodność.

4.7 wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Orofar Junior nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 działania niepożądane

Działanie niepożądane zostały zestawione według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości ich występowania, według następującej konwencji: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100, <1/10);

niezbyt często (> 1/1000, <1/100); rzadko (> 1/10 000, < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych. W obrębie każdej grupy działania niepożądane zestawiono w kolejności malejącego nasilenia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: nadwrażliwość (obejmująca obrzęk twarzy, ust, języka i gardła).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko: duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: dyskomfort w jamie ustnej.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko: wysypka, świąd.

Dzieci

Należy spodziewać się, że częstość, rodzaj oraz nasilenie występowania działań niepożądanych u dzieci będzie taka sama jak u dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych:

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02–222 Warszawa, tel. +48 22 49 21 301, fax. +48 22 49 21 309, strona internetowa:. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9 przedawkowanie

Benzoksoniowy chlorek

Podobnie jak w przypadku innych czwartorzędowych soli amoniowych, połknięcie dużej ilości chlorku benzoksoniowego może spowodować wymioty i nudności. Leczenie przedawkowania jest objawowe, w razie konieczności należy podać środki łagodzące. Należy unikać prowokowania wymiotów i płukania żołądka. Zaleca się natychmiastowe podanie mleka lub białek jaj zmieszanych z wodą. Nie należy pić alkoholu, ponieważ zwiększa on wchłanianie chlorku benzoksoniowego.

Lidokainy chlorowodorek

Do zatrucia lidokainą dochodzi głownie podczas niewłaściwego podawania dożylnego. Wywiera ono silne działanie na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) oraz układ sercowo-naczyniowy, takie jak: niedociśnienie, asystolia, bradykardia, bezdech, drgawki, śpiączka, zatrzymanie akcji serca, zatrzymanie czynności oddechowej i śmierć. Przedawkowanie wywołane doustnym podaniem roztworu do stosowania zewnętrznego jest mniej prawdopodobne ze względu na dużą ilość roztworu, którą należałoby przyjąć oraz silny efekt pierwszego przejścia lidokainy. Pomimo, że biodostępność lidokainy podawanej doustnie jest mała, połknięcie jej może spowodować wystąpienie znacznej toksyczności. Po połknięciu lepkich roztworów zawierających lidokainę, jak również 4 % roztworu lidokainy do płukania gardła odnotowano jej wpływ na OUN w postaci drgawek i śmierci u dzieci i dorosłych. Leczenie zatrucia lidokainą jest objawowe i obejmuje kontrolę czynności układu krążenia i oddechowego oraz drgawek.

Wszyscy pacjenci którzy przypadkowo lub celowo zażyli duże ilości produktu Orofar Junior powinni niezwłocznie udać się do lekarza lub na oddział toksykologii w celu oceny zagrożenia.

5 właściwości farmakologiczne

5.1 właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterape­utyczna: leki stosowane w chorobach gardła.

Kod ATC: R 02 AA

Benzoksoniowy chlorek

Chlorek benzoksoniowy jest czwartorzędową solą amoniową o właściwościach bakteriostatycznych i bakteriobójczych w stosunku do bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Działa skutecznie zwłaszcza wobec bakterii odpowiedzialnych za infekcje jamy ustnej i gardła oraz uczestniczących w tworzeniu płytki nazębnej.

Chlorek benzoksoniowy wywiera także działanie grzybobójcze i słabe przeciwwirusowe wobec wirusów posiadających otoczkę lipidową, takich jak wirusy grypy, paragrypy oraz herpeswirusy. Jest on kationowo czynnym środkiem antyseptycznym, posiadającym właściwości powierzchniowo czynne, co zapewnia preparatowi dobrą penetrację.

Lidokaina

Lidokaina jest środkiem miejscowo znieczulającym. Łagodzi ból gardła oraz spowodowany infekcją, ból towarzyszący przełykaniu.

Orofar Junior stosuje się w stanach zapalnych gardła oraz jamy ustnej.

5.2 właściwości farmakokinetyczne

Benzoksoniowy chlorek

Chlorek benzoksoniowy praktycznie nie wchłania się. U człowieka, jego wydalanie z moczem jest niewielkie (około 1% podanej dawki na 24 godziny).

Stężenie we krwi pozostaje na granicy oznaczalności. U zwierząt około 95% podanej doustnie dawki jest wydalane z kałem. Nie obserwowano gromadzenia się składników produktu w tkankach.

Lidokainy chlorowodorek

Chlorowodorek lidokainy szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, przez błonę śluzową oraz zranioną skórę. Po przyjęciu doustnym jest wchłaniany i ulega efektowi pierwszego przejścia w wątrobie. Biodostępność po podaniu doustnym wynosi ok. 35%. Metabolity usuwane są z moczem. Mniej niż 10% zostaje usunięte w postaci niezmienionej.

5.3 przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań toksyczności po podaniu jednorazowym oraz wielokrotnym, genotoksyczności, toksycznego wpływu na rozród z zastosowaniem banzoksoniowego chlorku i lidokainy chlorowodorku osobno lub w połączeniu nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla ludzi.

6 dane farmaceutyczne

6.1 wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol

Celuloza mikrokrystaliczna

Makrogol 6000

Skrobia kukurydziana

Sacharyna sodowa

Kwas cytrynowy jednowodny

Sodu chlorek

Aromat pomarańczowy

Magnezu stearynian.

6.2 niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3 okres ważności

6.3 okres ważności

3 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Chronić przed wilgocią.

6.5 rodzaj i zawartość opakowania

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania leku do stosowania

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania leku do stosowania

7 podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2–18

61118 Bad Vilbel

Niemcy

8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9897

9 data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu/data przedłużenia pozwolenia

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.06.2003 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 07.05.2012 r.

Więcej informacji o leku Orofar Junior 1 mg + 1 mg

Sposób podawania Orofar Junior 1 mg + 1 mg: tabletki do ssania
Opakowanie: 8 tabl.\n16 tabl.\n24 tabl.
Numer GTIN: 05909990743773\n05909990989720\n05909990989713
Numer pozwolenia: 09897
Data ważności pozwolenia: Bezterminowe
Wytwórca:
STADA Arzneimittel AG