Med Ulotka Otwórz menu główne

Lecrolyn 40 mg/ml

Siła leku
40 mg/ml

Zawiera substancję czynną:

Dostupné balení:

Ulotka dla pacjenta - Lecrolyn 40 mg/ml

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • – Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • – Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • – Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • – Jeśli po upływie dwóch dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

 • 1. Co to jest lek Lecrolyn i w jakim celu się go stosuje

 • 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lecrolyn

 • 3. Jak stosować lek Lecrolyn

 • 4. Możliwe działania niepożądane

 • 5. Jak przechowywać lek Lecrolyn

 • 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. co to jest lek lecrolyn i w jakim celu się go stosuje

Lek Lecrolyn zawiera substancję czynną leku o nazwie sodu kromoglikan. Należy on do grupy leków zwanych lekami przeciwalergic­znymi.

Lecrolyn jest stosowany w leczeniu objawów alergii w obrębie oczu. Jego działanie polega na hamowaniu uwalniania w oczach naturalnych substancji, takich jak histamina, które mogą wywołać reakcję alergiczną. Objawy reakcji alergicznej obejmują swędzenie, łzawienie, zaczerwienie lub stan zapalny oczu oraz opuchnięte powieki. Objawy zwykle występują w obu oczach.

Objawy takie najczęściej pojawiają się wiosną lub latem, gdy pyłki traw lub drzew docierają do oczu osób, które są na nie wrażliwe.

Jeśli po upływie dwóch dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

2. informacje ważne przed zastosowaniem leku lecrolyn- jeśli pacjent ma uczulenie na sodu kromoglikan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy porozmawiać z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Lecrolyn, jeśli pacjent ma objawy tylko w jednym oku, bowiem reakcja alergiczna zwykle obejmuje oba oczy.

Lek Lecrolyn a inne leki

W razie jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu, należy zachować co najmniej 15 minut przerwy między podaniem do oka różnych rodzajów kropli.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaobserwowano żadnych niepożądanych działań na płód. Produkt Lecrolyn może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tak jak w przypadku innych kropli do oczu, lek Lecrolyn może spowodować przejściowe nieostre widzenie. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki nie nastąpi poprawa widzenia.

Soczewki kontaktowe

Lek Lecrolyn nie zawiera żadnych środków konserwujących. W związku z tym może być stosowany podczas noszenia soczewek kontaktowych.

3. jak stosować lek lecrolyn

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka dla dzieci i dorosłych to 1–2 krople do każdego oka dwa razy na dobę.

Jeśli nasilenie objawów wymaga częstszego podawania, nie należy stosować częściej niż 4 razy na dobę.

Przed podaniem kropli do oczu:

 • – umyć ręce przed otwarciem buteleczki,

 • – otwierając buteleczkę po raz pierwszy, odrzucić pierwszą kroplę leku,

 • – wybrać pozycję najwygodniejszą dla pacjenta do zakroplenia leku (można usiąść, położyć się lub stanąć przed lustrem).

Zakroplenie leku:

1. Chwycić buteleczkę bezpośrednio pod nakrętką i otworzyć ją, odkręcając nakrętkę. Nie

dotykać niczym końcówki zakraplacza, aby uniknąć zanieczyszczenia roztworu.


2.


Odchylić głowę do tyłu i trzymać buteleczkę nad okiem.


 • 3. Odciągnąć dolną powiekę ku dołowi patrząc do góry. Ścisnąć delikatnie buteleczkę, tak by

kropla leku wpadła do oka. Należy pamiętać, że może minąć kilka sekund od ściśnięcia buteleczki do pojawienia się kropli. Nie ściskać zbyt mocno.

 • 4. Zamrugać kilka razy tak aby lek pokrył całe oko.

 • 5. Wykonać kroki od 2. do 4., aby zakropić lek Lecrolyn do drugiego oka.

 • 6. Przed zamknięciem buteleczki wstrząsnąć nią jeden raz w dół, by usunąć resztki roztworu z

końcówki zakraplacza. Jest to konieczne, aby butelka była zdatna do użytku.

Jeżeli po dwóch dniach stosowania leku Lecrolyn stan oczu się nie poprawi lub się pogorszy, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Najlepiej jest zakraplać lek do oczu regularnie każdego dnia w oczekiwanym okresie szczytu pylenia, aby utrzymać stan oczu pod kontrolą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lecrolyn

Nie ma znanych działań spowodowanych przedawkowaniem leku Lecrolyn.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zgłaszano występowanie reakcji alergicznych (nadwrażliwości). Jednakże nie wiadomo jak często one występują.

Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak wysypka, problemy z przełykaniem czy oddychaniem, obrzęk ust, twarzy, gardła lub języka oraz nasilenie zaczerwienienia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Częste działanie niepożądane (mogące wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób) to miejscowe pieczenie podczas zakraplania leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

Strona internetowa:

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. jak przechowywać lek lecrolyn

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po „Termin ważności/EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 8 tygodni. Butelkę należy przechowywać szczelnie zamkniętą.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. zawartość opakowania i inne informacje- substancją czynną leku jest sodu kromoglikan. jeden ml roztworu zawiera 40 mg sodu kromoglikanu.

 • – Pozostałe składniki to: disodu edetynian, glicerol, alkohol poliwinylowy i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Lecrolyn i co zawiera opakowanie

Lecrolyn to przezroczysty, bezbarwny do lekko żółtego roztwór, dostępny w białej plastikowej butelce z białym kroplomierzem z niebieską końcówką oraz białą plastikową zakrętką.

Wielkości opakowań: 1 × 5 ml, 2 × 5 ml, 3 × 5 ml i 1 × 10 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie

Podmiot odpowiedzialny

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Finlandia

Wytwórca

Santen Oy

Kelloportinkatu 1

33100 Tampere

Finlandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2021

4

Więcej informacji o leku Lecrolyn 40 mg/ml

Sposób podawania Lecrolyn 40 mg/ml: krople do oczu, roztwór
Opakowanie: 1 butelka 5 ml\n1 butelka 10 ml\n2 butelki 5 ml\n3 butelki 5 ml
Numer GTIN: 05909991366216\n05909991366223\n05909991366230\n05909991366247
Numer pozwolenia: 24616
Data ważności pozwolenia: Bezterminowe
Wytwórca:
Santen Oy