Med Ulotka Otwórz menu główne

Laxol 100 mg

Siła leku
100 mg

Zawiera substancję czynną:

Dostupné balení:

Ulotka dla pacjenta - Laxol 100 mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Natrii docusas 100 mg, czopki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • – Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

  • – Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  • – Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

  • 1. Co to jest lek Laxol i w jakim celu się go stosuje

  • 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Laxol

  • 3. Jak stosować lek Laxol

  • 4. Możliwe działania niepożądane

  • 5. Jak przechowywać lek Laxol

  • 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. co to jest lek laxol i w jakim celu się go stosuje

Laxol zawiera dokuzynian sodu – jest to związek powierzchniowo czynny (detergent anionowy), który zmniejsza napięcie powierzchniowe i ułatwia przenikanie wody i tłuszczów w głąb mas kałowych w jelicie grubym. Nie pobudza perystaltyki, a ułatwia jedynie wypróżnianie przez zwiększenie objętości i zmianę konsystencji stolca.

Wskazania do stosowania

Lek podawany jest w celu ułatwienia defekacji i zmniejszenia bolesności w trakcie oddawania stolca.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. informacje ważne przed zastosowaniem leku laxoljeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub pozostały składnik tego leku (wymieniony w punkcie 6).

W przypadku zapalnych chorób jelita grubego, hemoroidów, szczeliny odbytu, niedrożności jelit, bólu brzucha o niewyjaśnionej etiologii.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Laxol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy przyjmować leku Laxol długotrwale. Długotrwałe stosowanie może powodować atonię okrężnicy i hipokalemię.

Lek Laxol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leku Laxol nie należy stosować z parafiną płynną, gdyż substancja czynna zwiększa wchłanianie olejów mineralnych oraz innych leków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza się, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Ciąża

Ze względu na brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie ciąży nie zaleca się stosowania czopków Laxolw tym okresie.

Karmienie piersią

Substancja czynna przenika do mleka kobiecego i może działać przeczyszczająco u niemowląt karmionych piersią.

Wpływ na płodność nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Laxol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3. jak stosować lek laxol

Ten lek należy zawsze stosować tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed użyciem należy rozerwać trójkątny koniec folii, wyjąć czopek z blistra i wprowadzić do odbytnicy.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat – 1 czopek dwa razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Laxol

Mogą pojawić się objawy niepożądane. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy zaprzestać stosowania leku i zasięgnąć porady lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Laxol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Laxol

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000) w tym pojedyncze przypadki; nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania leku Laxol mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit (ból i pieczenie odbytu lub jelita prostego, biegunka, obrzęk błony śluzowej jelita prostego, krwawienie z odbytu). Częstość ich występowania jest nieznana.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02–222 Warszawa, nr tel.: +48 22 49–21–301, nr faksu: +48 22 49–21–309, e-mail:.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. jak przechowywać lek laxol

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. zawartość opakowania i inne informacje- substancją czynną leku jest sodu dokuzynian - 100 mg.

  • – Substancja pomocnicza to: tłuszcz stały.

Jak wygląda lek Laxol i co zawiera opakowanie

Laxol to białe czopki w blistrach z folii PVC/PE.

Opakowanie zawiera 12 czopków.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50–951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

Tel: + 48 71 33 57 225

Faks: + 48 71 372 47 40

E-mail:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić sie do podmiotu odpowiedzialnego tel. 71 321 86 04 wew. 123

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Więcej informacji o leku Laxol 100 mg

Sposób podawania Laxol 100 mg: czopki doodbytnicze
Opakowanie: 12 szt.
Numer GTIN: 05909990256518
Numer pozwolenia: 02565
Data ważności pozwolenia: Bezterminowe
Wytwórca:
Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A.

Podobne leki