Med Ulotka Otwórz menu główne

Abarin 30 mg

Siła leku
30 mg

Zawiera substancję czynną:

Kod ATC:

Dostupné balení:

Ulotka dla pacjenta - Abarin 30 mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nefopami hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 • 1. Co to jest lek Abarin i w jakim celu się go stosuje

 • 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Abarin

 • 3. Jak stosować lek Abarin

 • 4. Możliwe działania niepożądane

 • 5. Jak przechowywać lek Abarin

 • 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. co to jest lek abarin i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Abarin jest nefopamu chlorowodorek – lek przeciwbólowy, który działa na ośrodkowy układ nerwowy. Ten lek nie ma związku z morfinowymi lekami przeciwbólowymi (lekami przeciwbólowymi zawierającymi morfinę) ani aspiryną.

Lek Abarin jest wskazany do łagodzenia umiarkowanego lub silnego bólu, takiego jak:

 • ból mięśni;
 • ból pooperacyjny;
 • ból stawu;
 • ból spowodowany chorobą nowotworową;
 • ból zęba.

Leczenie dotyczy wyłącznie znoszenia bólu. Nie leczy podstawowej przyczyny choroby.

2. informacje ważne przed zastosowaniem leku abarin jeśli pacjent ma uczulenie na nefopam lub którykolwiek z pozostałych składników leku abarin (wymienionych w punkcie 6);

 • jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (leki, które mogą być stosowane w leczeniu objawów depresji, lęku napadowego, fobii społecznej, choroby Parkinsona);
 • jeśli u pacjenta występowały drgawki (padaczka);
 • jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby lub nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przyjęciem leku należy powiadomić lekarza lub farmaceutę:

 • jeśli u pacjenta występuje niepokój;
 • jeśli tętno jest szybsze niż zwykle (tachykardia) lub pacjent miał stwierdzony zawał mięśnia sercowego; w takim przypadku lekarz skonsultuje się z kardiologiem;
 • jeśli u pacjenta występuje jaskra (podwyższone ciśnienie wewnątrz oka);
 • jeśli objętość gruczołu krokowego jest zwiększona (przerost) lub jeśli pacjent ma trudności z oddawaniem moczu (zatrzymanie moczu);
 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki. Należy również zapoznać się z punktem „Lek Abarin a inne leki”;
 • jeśli pacjent jest w podeszłym wieku; konieczne może być zmniejszenie dawki. Zalecana dawka to 1 tabletka 3 razy na dobę.

Lek Abarin nie jest zalecany dla dzieci.

Zgłaszano przypadki uzależnienia i nadużywania nefopamu podczas jego stosowania.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia w przeszłości lub obecnie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków.

Dzieci

Lek Abarin nie jest zalecany dla dzieci.

Lek Abarin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio.

Nefopam jest przeciwwskazany, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, takie jak selegilina, tranylcypromina lub inne (leki stosowane w leczeniu objawów depresji, lęku napadowego, fobii społecznej, choroby Parkinsona).

Działania niepożądane leku Abarin mogą się nasilić, jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie inne leki o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy.

Istnieje wiele leków, których działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy może się sumować i prowadzić do osłabienia czujności. Leki te obejmują pochodne morfiny (środki przeciwbólowe, leki na kaszel), barbiturany, benzodiazepiny, leki przeciwlękowe, nasenne, niektóre leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwhistaminowe, niektóre leki przeciwnadciśni­eniowe i baklofen.

Nefopam może wpływać na niektóre testy na benzodiazepiny i opioidy. Testy te mogą dawać fałszywie dodatnie wyniki u pacjentów przyjmujących lek Abarin

Nasilenie i częstość występowania działań niepożądanych zwiększa się, jeśli lek Abarin jest stosowany jednocześnie z innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak kodeina, pentazocyna lub dekstropropoksyfen.

Lek Abarin z jedzeniem, piciem lub alkoholem

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych dotyczących stosowania nefopamu u kobiet w ciąży.

Leku Abarin nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że sytuacja kliniczna kobiety uzasadnia leczenie nefopamem.

Lek Abarin przenika do mleka matki. Leku Abarin nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

 • zawroty głowy;
 • nudności;
 • senność;
 • problemy ze wzrokiem.

3. jak stosować lek abarin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

Zwykle stosowana dawka to 1 tabletka 3 razy na dobę, a dawka początkowa to 2 tabletki. Około 6 godzin po pierwszej dawce można kontynuować leczenie z zastosowaniem 1 tabletki 3 razy na dobę.

Jeśli ból nie ustąpi, należy skontaktować się z lekarzem. Można zalecić zwiększenie dawki do 2 tabletek 3 razy na dobę. Nigdy nie należy przyjmować jednocześnie więcej niż 3 tabletki. Dlatego nigdy nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletki 3 razy na dobę (= 9 tabletek).

Przyjmowanie tabletek z 3 posiłkami dziennie umożliwi regularne dawkowanie leku. Dzięki temu pacjent nie zapomni, ze ma przyjąć lek Abarin.

Stosowanie u dzieci:

Lek Abarin nie jest zalecany dla dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Abarin

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Abarin niż zalecana, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie albo skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą opakowania po leku i wszelkich pozostałości leku.

Zatrucie lekiem Abarin może skutkować wystąpieniem objawów psychicznych lub neurologicznych (drgawki, omamy i pobudzenie) oraz objawów kardiologicznych (przyspieszona czynność serca lub tachykardia).

Jeśli rytm serca znacznie przyspieszy po przyjęciu zbyt dużej ilości leku Abarin, może być konieczna hospitalizacja. Należy poinformować o tym lekarza. Lekarz może podać diazepam i środki wspomagające.

Pominięcie przyjęcia leku Abarin

W przypadku pominięcia dawki leku Abarin następną dawkę należy przyjąć podczas kolejnego posiłku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Abarin

Nigdy nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku Abarin. Jest bardzo prawdopodobne, że ból pojawi się ponownie. Przerwanie leczenia należy zawsze skonsultować z lekarzem.

W przypadku dalszych pytań dotyczących stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane, które mogą wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej:

 • Reakcje alergiczne występują często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych (swędzenie, pokrzywka, zaczerwienienie skóry, złe samopoczucie itp.) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Omdlenia występują rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób). Należy poinformować rodzinę pacjenta, że może wystąpić takie działanie niepożądane, i że w takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Senność. W przypadku wystąpienia tego działania niepożądanego bezwzględnie nie należy prowadzić pojazdu ani obsługiwać maszyn.
 • Pocenie się.
 • Nudności.
 • Wymioty.

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 osób):

 • Szybsze tętno niż zwykle (tachykardia).
 • Kołatanie serca (nieregularne bicie serca).
 • Zbyt niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie).
 • Suchość w ustach
 • Ból brzucha.
 • Biegunka.
 • Zawroty głowy tzw. układowe(uczucie, że osoba lub jej otoczenie porusza się lub wiruje).
 • Zawroty głowy.
 • Fałszywe odczucia, zaburzenia czucia.
 • Drżenie.
 • Zatrzymanie moczu.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • Świąd.
 • Pokrzywka.
 • Różowo-czerwonawe zabarwienie skóry (rumień).
 • Złe samopoczucie.
 • Nadwrażliwość po operacji. Wystąpienie tego działania niepożądanego należy natychmiast zgłosić personelowi medycznemu.
 • Halucynacje.
 • Drgawki.
 • Podniecenie.
 • Podrażnienie. Jeśli wystąpią takie objawy należy przerwać stosowanie tego leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
 • Nadużycie i(lub) uzależnienie. W razie skłonności do nadużywania narkotyków lub problemów z uzależnieniem, należy poinformować lekarza prowadzącego.
 • Dezorientacja po operacji.
 • Zaburzenia widzenia.
 • Bezsenność.
 • Ból głowy.
 • Osłabiona czynność nerek. W przypadku wystąpienia zmniejszonej czynności nerek, widocznej w badaniach krwi i moczu, lekarz udzieli pacjentowi odpowiedniej porady.
 • Różowe zabarwienie moczu: ten efekt jest nieszkodliwy.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Śpiączka
 • Splątanie

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02–222 Warszawa, tel.: 22 49–21–301, fax: 22 49–21–309, strona internetowa:.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. jak przechowywać lek abarin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i folii blistra po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku, jeśli opakowanie lub którakolwiek z tabletek jest uszkodzona.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. zawartość opakowania i inne informacje substancją czynną leku abarin jest nefopamu chlorowodorek. każda tabletka powlekana zawiera 30 mg nefopamu chlorowodorku.

 • Pozostałe składniki to:

Jak wygląda lek Abarin i co zawiera opakowanie

Lek Abarin to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy 7,1 mm.

Tabletki pakowane są w blistry z folii PVC/PE/PVDC/A­luminium. Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny

UAB SanoSwiss

Lvovo g. 25–701

LT-09320 Wilno

Litwa

Wytwórca

Laboratories BTT

ZI de Krafft

67150 Erstein

Francja

lub

Holsten Pharma GmbH

HahnstraBe 31–35

60528 Frankfurt nad Menem

Niemcy

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego

pod następującymi nazwami:

Estonia: Anefaltic 30 mg tabletki powlekane

Łotwa: Anefaltic 30 mg tabletki powlekane

Litwa: Anefaltic 30 mg tabletki powlekane

Polska: Abarin 30 mg tabletki powlekane

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

SanoSwiss, Lvovo str. 25–701 LT-09320, Wilno, Litwa, e-mail: , tel.: +370 700 01320

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Więcej informacji o leku Abarin 30 mg

Sposób podawania Abarin 30 mg: tabletki powlekane
Opakowanie: 30 tabl.
Numer GTIN: 04779028554098
Numer pozwolenia: 26567
Data ważności pozwolenia: 2026-08-03
Wytwórca:
UAB SanoSwiss

Podobne leki